SYSTEM AMR

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Wireless M-Bus (WMBUS),radiowy system AMR zapewnia nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy produkcji Apator Powogaz. Umożliwia on integrację urządzeń różnych producentów w jedną, spójną sieć odczytową. System pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniając jednocześnie poprawność odczytów i znaczną oszczędność czasu. Nakładka radiowa jest konfigurowalna za pomocą terminala. Użytkownik systemu wprowadza numer identyfikacyjny wodomierza, stan początkowy oraz inne parametry, zarówno na etapie instalacji, jak i w trakcie eksploatacji wodomierza. Zdalny odczyt wskazań wodomierzawyposażonego w standartowo skonfigurowaną nakładkę radiową, charakteryzuje się niskim poborem mocy. Gwarantuje to długoletnią, bezobsługową pracę nakładki oraz podnosi znacznie komfort mieszkańców, ponieważ ich obecności w trakcie przeprowadzania odczytów nie jest konieczna. Wdrożenie radiowego systemu AMR w trakcie eksploatacji wodomierzy, tak w opcji inkasenckiej, jak i stacjonarnej, nie powoduje naruszenia cech legalizacyjnych wodomierzy.

Zalety systemu:

Otwarty – zastosowany protokół komunikacyjny działający w oparciu o normę PN-EN 13757-4 Wireless M-Bus (WMBUS) jest protokółem jawnym, dzięki czemu możliwa jest współpraca z urządzeniami innego producenta.

Modułowy – pozwalający na łatwą rozbudowę sieci w trakcie eksploatacji wodomierzy wg potrzeb i możliwości administratora sieci tak zarówno w podsystemie obchodowym jak i stacjonarnym.

Dwukierunkowy – dający możliwość zarówno odbioru do celów konfiguracji modułu radiowego (numer identyfikacyjny, stan początkowy objętości, stała impulsowania, częstość transmisji radiowych itp.) jaki i transmisji danych bieżących i historycznych.

Wiarygodny przez:

  • zastosowanie optycznego odczytu przepływu, całkowicie odpornego na zewnętrzne pole magnetyczne,
  • wskazania alarmów, dotyczących np. zdjęcia nakładki, przepływu wstecznego oraz przyłożenia magnesu,
  • eliminację możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim,

Ekonomiczny – odczyt stanów odbywa się bez konieczności wejścia do pomieszczeń mieszkalnych, w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane mogą być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i tworzenia baz danych.

Bilansowy – odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku na dany dzień (w jednym czasie), przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego.

Bezproblemowy – odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Zastosowanie:

Inkasencki sposób zbierania danych polega na tym, że inkasent wyposażony w przenośny komputer (PDA) z modemem radiowym, przemieszcza się od posesji do posesji (od licznika do licznika). Odczyt nie wymaga obecności właściciela domu czy mieszkania, gdyż prowadzony jest na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Trwa ułamki sekund i odbywa się bez bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego z nakładką radiową wodomierza (zamknięte mieszkanie nie jest problemem). Ten sposób zbierania danych znajduje zastosowanie np. we wspólnotach mieszkaniowych, w których występują trudności z dostępem do wodomierzy lub problemy z bilansowaniem zużycia wody.

Stacjonarny sposób zbierania danych polega na tym, że sygnały radiowe z nakładek wodomierzy przechwytywane są przez odpowiednio rozmieszczone retransmitery, skąd następnie przesyłane są do koncentratorów. Koncentratory wyposażone są w modemy komunikacyjne : GSM/GPR S, ethernet bądź radiowe, które bezpośrednio przekazują dane do serwera.

Ten sposób zbierania danych znajduje zastosowanie w przypadku:

  • instalacji charakteryzującej się rozproszonymi punktami pomiarowymi np. oddalonymi od siebie budynkami mieszkalnymi, osiedlami mieszkalnymi, dzielnicami domów jednorodzinnych, gdzie inkasent traciłby wiele czasu na przemieszczanie się pomiędzy punktami pomiarowymi.
  • przekształcenia sieci inkasenckiej w pełną lub częściową sieć stacjonarną.

Dodatkową zaletą zastosowania tego systemu, oprócz kryterium dużego obszaru, jest możliwość stałej (24h) rejestracji zużycia wody przez poszczególnych użytkowników, w siedzibie administratora sieci.